IMGD. Läs om gruppens utveckling här!

IMGD (Integrative Model of Group Development). En modell över gruppers utveckling. Framtagen av Susan A Wheelan, psykolog och tidigare professor vid Temple University, Philadelphia. Susan och hennes team har forskat på grupper i över 30 år. Enligt IMGD kan en grupp gå igenom fyra olika faser:

Fas 1: Tillhörighet och trygghet
Fas 2: Opposition och konflikt
Fas 3: Tillit och struktur
Fas 4: Arbete och produktivitet

Nedan finner du några typiska beteenden hos medlemmar som befinner sig i fas 1.

 • artiga, följsamma
 • personliga tankar och åsikter delas inte öppet
 • medlemmarna söker efter lika och/eller likasinnade
 • fokuserar på egen trygghet
 • är rädda att bli avvisade
 • söker information och direktiv ifrån en ledare (om det finns någon)
 • samtalar om icke relevanta ämnen
 • försöker klargöra normen

Nedan finner du några typiska beteenden hos medlemmar som befinner sig i fas 2.

 • visar ett större intresse för gruppens medlemmar
 • lägger mer fokus på gruppens relationer än på uppgiften
 • uttrycker avvikande åsikter i större utsträckning
 • visar ett stort behov av struktur och ledarskap
 • opponerar sig ofta om någon föreslår en struktur
 • opponerar sig ofta om någon gör anspråk på ledarskapet
 • formerar undergrupper
 • visar mer öppet konkurrens mellan varandra och mellan undergrupperna
 • försöker övertyga de övriga om vilka åsikter som är de rätta
 • försöker ta eller undvika ledarskapet med hjälp av andra
 • försöker påverka eller forma värderingar och normer som passar egna syften
 • söker ibland syndabockar
 • gör uppror mot den formella ledaren
 • ökar konflikternas frekvens och intensitet
 • diskuterar ämnen av mindre betydelse för gruppen

Nedan finner du några typiska beteenden hos medlemmar som befinner sig i fas 3.

 • delger varandra idéer, känslor och åsikter mer öppet
 • klargöranden görs kring gruppens mål
 • roller och uppgifter anpassas till medlemmarnas kompetens
 • medlemmarna efterfrågar förslag
 • medlemmarna lyssnar till varandra i större utsträckning
 • förslag hanteras
 • medlemmarna ställer krav på konsensus
 • hantera konflikterna allteftersom de uppstår
 • visa att de är nöjda med sin roll i gruppen och med gruppens aktiviteter
 • visar på olika sätt en stark ”VI-känsla”. Kan ta sig uttryck genom att nedvärdera andra grupper – ”de är inte så duktiga, som vi är”
 • försvara gruppidentitet internt och externt
 • ställer höga krav på grupplojalitet, vilket gör att kravet på likhet ökar återigen
 • visar värme och omtanke
 • ger beröm, bekräftelse och uppmärksammar goda prestationer
 • överskattar sin egen mognad i gruppen

Nedan finner du några typiska beteenden hos medlemmar som befinner sig i fas 4.

 • samverkar för att uppnå verksamhetens mål
 • visar hängivenhet till gruppuppgiften
 • ägnar tid åt att definiera problem, planerar, genomför och utvärderar
 • fattar beslut genom diskussioner
 • uppmuntrar ifrågasättanden och avvikande åsikter
 • medlemmarna är klara över sina roller
 • uppfattar uppgiften som gruppens ansvar
 • uppfattar konflikter som gemensamma problem
 • använder effektiva konflikthanteringsstrategier
 • ger och tar feedback
 • visar stort förtroende mellan varandra
 • förstår och accepterar egen och andras roll-/er och status i gruppen
 • visar värme, gemenskap och uppskattning för varandra
 • kan hantera relationsproblem utan att eftersätta uppgiften
 • kommunicera med varandra direkt, öppet, ärligt och spontant

Lämna ett svar

fyra × 2 =